بانک پرند

  •  بزودی اعضای محترم این تعاونی که واریزی آنها به حد نصاب رسیده است
  • جهت افتتاح حساب به بانک پرند معرفی خواهند شد.
  • سپس واریزی آنها پس از کسر هزینه های انجام شده بابت هزینه آماده سازی و
  • هزینه انشعابات و هزینه های انجام شده تعاونی به بانک مربوطه و به حسابی
  • که بنام هر عضو باز خواهد شد انتقال می یابد.
  • لذا بایستی جهت معرفی تمامی اعضا با در دست داشتن رونوشت شناسنامه
  • وکارت ملی سریعاَ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
  • ساعت مراجعه 9 صبح الی 14
  • آندسته از اعضا که در ساعت ذکر شده نتوانند حضور پیدا کنند میتوانند در تاریخ
  • 10/08/1390 سه شنبه از 9صبح الی 9 شب مراجعه نمایند.
/ 3 نظر / 11 بازدید

سلام به خودتون زحمت بدین از پرونده های موجود کپی بگیرین کم ملت الکی بکشین دفتر تعاونی به خدا گناه داره حق عضویتی که از ما میگیرین بابت انجام کارهای اداری و همین کاراست شما هر وقت کپی ازتون میخوان به اعضا میگین بیارن در صورتی که خیلی راحت و بی دردسر میتونین از پرونده ها استخراج کنین.

چرا جواب نمیدین ؟ البته جوابی ندارین که بدین

اینقدر طول دادین که امسال هم بتونین حق عضویت از اعضا بگیرین برای شما که بد نیست