مبلغ واریزی اعضاء

 • در تاریخ 10/11/1389 به تعاونی ابلاغ گردیده است که به اطلاع اعضای
 • محترم برسد که تا شهریور سال 1390 هر عضو باید حداقل مبلغ -
 • هشت میلیون تومان به حساب تعاونی واریز نماید .این مبلغ علی الحساب
 • هزینه ساخت میباشد وبا احتساب مبلغ ده میلیون ریال بابت آماده سازی
 • ومبلغ سه میلیون ریال بابت حق عضویت وسهام و هزینه های جاری تعاونی
 • کلاً مبلغ93.000.000ریال معادل(نه میلیون و سیصد هزار تومان)میباشد.
 • ضمناً هر عضو باید مبالغ مورد نظر را هرماه بطور مرتب بصورت اقساط
 • به حساب تعاونی واریز و رسید آنرا به دفتر تعاونی تحویل نماید.
 • تعاونی باید آمار واریزی فوق را بصورت ماهیانه به اطلاع ادارات ذیربط برساند.
 • بدیهی است ارائه لیست اعضای واجد شرایط جهت استفاده از تسهیلات-
 • به وزارت مسکن و اداره کل تعاون وبانک و......منوط به عملکرد فوق میباشد.
 • قابل ذکراست که چنانچه هر عضو از بهمن ماه1389 مبالغ اقساط خودرا به -
 • حساب تعاونی واریز ننماید به منزله انصراف وی از ادامه عضویت در تعاونی و
 • تسهیلات مسکن مهر تلقی و تعاونی اجباراً میبایست عضو واجد شرایط -
 • جدید جایگزین وی نماید.این دستورالعمل لازم الاجراومسئولیت عدم اجرای-
 • آن به عهده عضو میباشد.
/ 0 نظر / 10 بازدید