حق عضویت

به اطلاع اعضای محترم میرساند: طبق صورتجلسه مورخ 28/04/1390 مجمع عمومی

این تعاونی کلیه اعضاء باید مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق عضویت سال 1390 به

حساب تعاونی (1700.312.10190.1) واریز نمایند. بدیهی است عدم واریزی مبلغ

فوق تعاونی را با کمبود منابع مالی جهت پیشبرد اهداف آن دچار خواهد کرد.

مهلت واریز تا شهریور 1390 میباشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید