معرفی اعضای هیئت مدیره

                .  آقای مهندس سعید برزین با سمت مدیر عامل- تلفن : ۴۴٠١٠٧٩۶ 

  • آقای ابراهیم ابراهیمی با سمت رئیس هیئت مدیره همراه:٠٩١٢٢٨۴١٠٨١

  •  آقای مجید رضا کامرانی باسمت نائب رئیس هیئت مدیره - همراه ٠٩١٢١٩۶۵٩۴٠ 

  •  آقای مهدی خانی با سمت عضو اصلی هیئت مدیره-   همراه: ٠٩١٢١۴٣٠۵٨۵

  •  آقای مهندس سید حمید رضا عابدی باسمت عضو اصلی هیئت مدیره- همراه:  ٠٩٣٢٩٠٨٠۶۵١
  •   خانم زهرا دانائی فر با سمت بازرس اصلی -همراه:٠٩٣۵۴٢٧٠٣٣٧ 
  •   آقای محسن قدسی زاده با سمت بازرس علی البدل -همراه: ٠٩١٢۶٢٠۵۵۶٣ 
/ 0 نظر / 16 بازدید