مراجعه اعضای تعاونی مهر33 به دفتر تعاونی

اعضای محترم تعاونی مسکن مهر٣٣ منطقه۵ که مبلغ واریزی انها زیر ٣٨٠٠٠٠٠٠ ریال میباشد باید سریعا"به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

/ 2 نظر / 14 بازدید
Yahya

?? ???? ?? ???? ???. ????? ????? ??? ??????? ??????? ?????? ???? ???? ??? sms? ?????? ?????? ????? ????? ???????? ???????? ? ?????? ??? ????? ??? ?? ?? ?????? ??: http://www.freepersian.com/ ???? ????. ????? ?????? ???? ??? ????.

سید علی

آفرین بر شما حل کنندگان مشکل مسکن این مرز و بوم وسط بیاباون