اعضای مرحله پنجم

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال) 1 جهانگیر گلچین 142.100.000 2 حسین یاور نژاد 136.000.000 3 محمد مهدی شهری پور 134.000.000 4 حامد پورسمیله 133.500.000 5 امین عامری قصرالدشتی 131.500.000 6 امیر محمد رحیمی آشتیانی 131.500.000 7 علی اکبر محمدی دوست 130.500.000 8 محمدرضا نظری هنزایی 130.500.000 9 شهناز امین دخت 130.000.000 10 وانک می یانگ وانگ 130.000.000 11 بهزاد کاظمی 130.000.000 12 سعید شاطر زاده 130.000.000 13 ایرج میرمیری 130.000.000 14 زهرا عشقی 130.000.000 15 مهدی یزدان یار 130.000.000 16 احمد رضا رضوانی 130.000.000 17 وهاب علیزاده 130.000.000 18 امیر حسین کیانیان 130.000.000 19 بهرام احمدی گوفلی 130.000.000 20 رحمان ابراهیم زاده 130.000.000 21 مجید علیخانی 130.000.000 22 سهراب طهوری زاده 130.000.000 23 مریم هیلی 130.000.000 24 فریدون مرادپور 130.000.000 25 غلامرضا کشمیری 130.000.000 26 حسین زارعی منفرد 130.000.000 27 محمد علی غلامزاده سیستانی 130.000.000 28 هما قایدی 127.100.000 29 محبوبه السادات طباطبایی 120.500.000 30 حسام دادور 120.000.000 31 محمود نقدی 120.000.000 32 سپیده راپل 111.000.000

/ 0 نظر / 35 بازدید