اعضایی که شرایط ادامه کار را دارند

 • اعضای محترمی که حداقل مبلغ واریزی آنها تا آخر سال ١٣٨٩
 • ۴٨٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد حداکثر تا آخر فروردین ١٣٩٠جهت
 • عقد تفاهم نامه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
 • مبالغ فوق بابت هزینه آماده سازی زمین و حق عضویت و
 • هزینه های تعاونی و هزینه انشعابات و قسط اول ساخت و
 • هزینه های طراحی و نقشه و اخذ پروانه ساختمانی می باشد.
 • اعضای فوق باید الباقی مبلغ ساخت (۶٠.٠٠٠.٠٠٠ریال)را بطور
 • اقساط تا اول شهریور ١٣٩٠ ماهیانه به حساب تعاونی واریز نمایند.
 • لیست و مشخصات و سند واریزی اعضای فوق هر ماه باید به
 • ادارات ذیربط از جمله مسکن وشهرسازی - شرکت عمران پرندو
 • اداره کل تعاون و مسکن مهر استان تهران جهت استفاده از تسهیلات
 • مسکن مهر ارسال و ارایه گردد.
/ 0 نظر / 8 بازدید