واریزی اعضا

اعضای محترم توجه داشته باشند:

طبق اطلاعیه وزارت مسکن و اداره کل تعاون و برنامه ریزی این تعاونی

هر عضو تا آخر خرداد ١٣٩٠ باید مبلغ ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال به حساب تعاونی

واریز نماید.بدیهی است این تعاونی ماهیانه لیست اعضاو مبالغ واریزی

آنها را به ادارات مربوطه ارسال و نسبت به پیگیری و درخواست تسهیلات

مسکن مهر اقدام می نماید.

/ 0 نظر / 15 بازدید