پایان کار تعاونی
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • پس از اعلام شرکت عمران پرند مدیر عامل تعاونی نسبت به فراخوان اعضا
  • اقدام و پرونده اعضای تعاونی را در چندین مرحله به شرکت عمران پرند تحویل
  • وپس از تایید واحد واگذاری به واحد کارگذاری تحویل داده وشماره پرونده هارا
  • لیست نموده است سپس با مراجعات مکرر در سامانه مسکن مهر نسبت به
  • رفع نقایص پرونده ها اقدام و پس از تایید شرایط اعضا نسبت به اختصاص کد پروژه
  • وتعیین پروژه وپیگیری جهت دریافت شماره حساب اختصاصی برای هر متقاضی
  • در بانک مسکن با همکاری واحد کارگذاری اقدام نموده و مبالغی که اعضا به
  • حساب این تعاونی واریز نموده بودند پس از کسر هزینه های تعاونی به حساب
  • هر عضو انتقال داده است وبعد از تکمیل موجودی اعضا به شرکت عمران جهت
  • انتخاب واحد وعقد قرارداد معرفی نموده است