مراجعه اعضای تعاونی مهر33 به دفتر تعاونی
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

اعضای محترم تعاونی مسکن مهر٣٣ منطقه۵ که مبلغ واریزی انها زیر ٣٨٠٠٠٠٠٠ ریال میباشد باید سریعا"به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.