بانک پرند
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  •  بزودی اعضای محترم این تعاونی که واریزی آنها به حد نصاب رسیده است
  • جهت افتتاح حساب به بانک پرند معرفی خواهند شد.
  • سپس واریزی آنها پس از کسر هزینه های انجام شده بابت هزینه آماده سازی و
  • هزینه انشعابات و هزینه های انجام شده تعاونی به بانک مربوطه و به حسابی
  • که بنام هر عضو باز خواهد شد انتقال می یابد.
  • لذا بایستی جهت معرفی تمامی اعضا با در دست داشتن رونوشت شناسنامه
  • وکارت ملی سریعاَ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
  • ساعت مراجعه 9 صبح الی 14
  • آندسته از اعضا که در ساعت ذکر شده نتوانند حضور پیدا کنند میتوانند در تاریخ
  • 10/08/1390 سه شنبه از 9صبح الی 9 شب مراجعه نمایند.