مراحل انجام پروژه
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اعضای محترم توجه داشته باشند برنامه ریزی تعاونی با همامنگی وزارت مسکن و....

ادامه پروژه وساخت واحدهای مسکونی طی پنج مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول:درخواست زمین واستعلام پرونده و تکمیل پرونده و انجام  مرحله آماده سازی

زمین و پرداخت حق عضویت در  تعاونی و خرید سهام و هزینه های تعاونی و پرداخت

هزینه انشعابات و... .کلاً هرعضو دراین مرحله باید ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال واریز نماید زمان

 مرحله اول تا مورخ٣٠/١٠ /١٣٨٩ بوده و هر عضوی که مبلغ فوق را به حساب تعاونی

واریز نموده است شرایط ادامه کار را خواهد داشت و وارد مرحله دوم میشود.

درغیر اینصورت به عنوان انصرافی یا رزرو خواهد بود و وارد مرحله دوم نخواهد شد.

مرحله دوم: انجام فونداسیون: هر عضو باید ۴٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال بابت هزینه انجام شده

فونداسیون وکلاً ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال تا تاریخ ٢۵/٠٣ /١٣٩٠ واریز نماید.اعضائیکه تا زمان

اعلام شده مبالغ هزینه شده را واریز ننمایند در این مرحله متوقف و شرایط ورود به

مرحله بعدی را نخواهند داشت و به عنوان انصرافی یا رزرو خواهند بود.

مرحله سوم: اتمام سقف واحد. در این مرحله هرعضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال واریز

نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرحله چهارم: اتمام سفت کاری واحد. در این مرحله هر عضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

واریز نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرحله پنجم: اتمام نازک کاری واحد. در این مرحله هر عضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

واریز نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

 ضمناً اعضائیکه مبالغ ذکر شده را زودتر از موعد پرداخت نمایند امتیاز لازم را

کسب نموده و میتوانند واحد مسکونی خودرا انتخاب نمایند و در اولویت واگذاری

خواهند بود.