عضو واجد شرایط
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • اعضایی هستند که مبلغ حق عضویت (۵٠٠٠٠٠ریال) و مبلغ آماده سازی-
  • (١٠٠٠٠٠٠٠ ریال) و هزینه های تعاونی تاآخر سال٨٩ (٢۵٠٠٠٠٠ ریال) و هزینه
  • مرحله اول ساخت بابت اجرای فونداسیون (٢۵٠٠٠٠٠٠ ریال) را پرداخت نموده 
  • اند.