مبلغ حق عضویت و هزینه های تعاونی تااخرسال١٣٨٩مبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ ریال معادل سیصد هزار تومان میباشد