درحال حاضر اماده سازی حدود ۵٧% وتجهیز کارگاه و ساخت ١٠% میباشد