قطعه شماره ٣٨ازطرف اتحادیه فرهنگیان و قطعه ١٧درنقشه اس1کیسون