بانک پرند
ساعت ٧:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
 •  بزودی اعضای محترم این تعاونی که واریزی آنها به حد نصاب رسیده است
 • جهت افتتاح حساب به بانک پرند معرفی خواهند شد.
 • سپس واریزی آنها پس از کسر هزینه های انجام شده بابت هزینه آماده سازی و
 • هزینه انشعابات و هزینه های انجام شده تعاونی به بانک مربوطه و به حسابی
 • که بنام هر عضو باز خواهد شد انتقال می یابد.
 • لذا بایستی جهت معرفی تمامی اعضا با در دست داشتن رونوشت شناسنامه
 • وکارت ملی سریعاَ به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
 • ساعت مراجعه 9 صبح الی 14
 • آندسته از اعضا که در ساعت ذکر شده نتوانند حضور پیدا کنند میتوانند در تاریخ
 • 10/08/1390 سه شنبه از 9صبح الی 9 شب مراجعه نمایند.

 
انتخابات
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
 •  با توجه به اتمام مدت فعالییت اعضای هیئت مدیره این تعاونی نسبت به برگزاری
 • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در اولین فرصت اقدام شده است.
 • چنانچه هریک از اعضای محترم این تعاونی تمایل به کاندید عضویت در هیئت مدیره
 • دارند به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

 
فعالییت تعاونی
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
 • فعالییت تعاونی با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بمدت یکسال دیگر
 • تمدید میشود از27/07/1390 الی 27/07/1391
 • جهت اطلاعات بیشتر به دفتر تعاونی مراجعه فرمایید.