مراحل انجام پروژه
ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اعضای محترم توجه داشته باشند برنامه ریزی تعاونی با همامنگی وزارت مسکن و....

ادامه پروژه وساخت واحدهای مسکونی طی پنج مرحله انجام خواهد شد:

مرحله اول:درخواست زمین واستعلام پرونده و تکمیل پرونده و انجام  مرحله آماده سازی

زمین و پرداخت حق عضویت در  تعاونی و خرید سهام و هزینه های تعاونی و پرداخت

هزینه انشعابات و... .کلاً هرعضو دراین مرحله باید ٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال واریز نماید زمان

 مرحله اول تا مورخ٣٠/١٠ /١٣٨٩ بوده و هر عضوی که مبلغ فوق را به حساب تعاونی

واریز نموده است شرایط ادامه کار را خواهد داشت و وارد مرحله دوم میشود.

درغیر اینصورت به عنوان انصرافی یا رزرو خواهد بود و وارد مرحله دوم نخواهد شد.

مرحله دوم: انجام فونداسیون: هر عضو باید ۴٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال بابت هزینه انجام شده

فونداسیون وکلاً ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال تا تاریخ ٢۵/٠٣ /١٣٩٠ واریز نماید.اعضائیکه تا زمان

اعلام شده مبالغ هزینه شده را واریز ننمایند در این مرحله متوقف و شرایط ورود به

مرحله بعدی را نخواهند داشت و به عنوان انصرافی یا رزرو خواهند بود.

مرحله سوم: اتمام سقف واحد. در این مرحله هرعضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال واریز

نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرحله چهارم: اتمام سفت کاری واحد. در این مرحله هر عضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

واریز نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

مرحله پنجم: اتمام نازک کاری واحد. در این مرحله هر عضو باید ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال

واریز نماید زمان انجام این مرحله متعاقباً اعلام خواهد شد.

 ضمناً اعضائیکه مبالغ ذکر شده را زودتر از موعد پرداخت نمایند امتیاز لازم را

کسب نموده و میتوانند واحد مسکونی خودرا انتخاب نمایند و در اولویت واگذاری

خواهند بود.

 

 


 
اعضای مرحله پنجم
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله پنجم شده اند وبالا ترین امتیاز را کسب نموده اند و میتوانند واحد مسکونی خود را انتخاب نمایند و در اولویت واگذازی خواهند بود.


 
اعضای مرحله چهارم
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله چهارم شده اند و از امتیاز لازم برخوردارند 

و میتوانند واحد مسکونی خود را انتخاب نمایند و در اولویت واگذازی خواهند بود.


 
اعضای مرحله سوم
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله سوم شده اند وچنانچه نسبت به واریزی خود

در موعد مقرر که اعلام خواهد شد اقدام نمایند ضمن اینکه وارد مرحله چهارم

 خواهند شد از امتیاز لازم برخوردار شده و میتوانند واحد مسکونی خودرا

انتخاب نمایند.


 
اعضای مرحله دوم
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله دوم شده وچنانچه در موعد مقرر اعلام شده

واریزی خود را به حد نصاب برسانند وارد مزحله سوم خواهند شد.


 
اطلاعیه جدید
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

به موجب ابلاغیه ای که ذر تاریخ ١۶/٠٣/١٣٩٠ بدفتر این تعاونی ارسال شده است

قدرالسهم هریک از اعضای تعاونی بابت هزینه احداث واحد مسکونی متعلقه

مبلغ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال اعلام گردیده است.بدیهی است مبلغ فوق مطابق

برنامه زمانبندی شده وپیشرفت فیزیکی پروژه این تعاونی بطور ماهیانه به

حساب شرکت سازنده (کیسون) واریز خواهد شدتا در زمان مقرر پروژه را

به پایان رسانده و تحویل تعاونی نماید.ضمناً  با احتساب مبالغ مربوط به

هزینه های آماده سازی زمین و انشعابات و سهام تعاونی و حق عضویت

و طراحی و تهیه نقشه های ساختمانی و اخذ پروانه ساختمان و........

کلاً حدود ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال برآورد میشود.در پی اعتراض هیئت مدیره

این تعاونی نسبت به تغییر مبالغی که قبلاً اعلام شده بود مسئو لین

شرکت عمران پرند و مسکن مهر استان توجیه نموده اندکه آن مبالغ

مربوط به شرکتهای سنتی ساز بوذه و شرکت کیسون  پروژه را بصورت

صنعتی سازی ادامه خواهد داد.هیئت مدیره این تعاونی مراتب اعتراض

و ناهماهنگی مسئولین ادارات مربوطه در این خصوص را پی گیری خواهد

نمود.


 
واریزی اعضا
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اعضای محترم توجه داشته باشند:

طبق اطلاعیه وزارت مسکن و اداره کل تعاون و برنامه ریزی این تعاونی

هر عضو تا آخر خرداد ١٣٩٠ باید مبلغ ٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال به حساب تعاونی

واریز نماید.بدیهی است این تعاونی ماهیانه لیست اعضاو مبالغ واریزی

آنها را به ادارات مربوطه ارسال و نسبت به پیگیری و درخواست تسهیلات

مسکن مهر اقدام می نماید.